loader image

Rreth nesh

ASPK është themeluar në vitin 2020

Duke bashkuar rreth 30 Spitale Private të Kosovës, duke u cilësuar si një organizatë e pavarur e cila mbron dhe prezanton interesat profesionale të anëtarëve të saj, siguron standardet e larta të kodit të etikës dhe ato mjekësore, promovon dhe mbron veprimtarinë e spitaleve private dhe profesionistëve shëndetësorë në institucionet shëndetësore private, siguron edukimin e vazhdueshëm profesional dhe është e angazhuar me qëllim të ofrimit sa më cilësor të shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve tjera në të mirën e Shëndetësisë së Kosovës.

Për herë të parë në Kosovë, është mbledhur një zëri i tërë sektori shëndetësor i Spitaleve Private për tu bashkuar drejt qëllimeve të përgjithshme dhe jo implikimeve personale, për të ndihmuar dhe fuqizuar drejt zhvillimit të shëndetësisë në Kosovë.

Asociacioni ka bërë një revolucion drejt sektorit privat të përbashkët për të cilën posedon edhe strukturat e saj paralele në mbrojtjen ligjore, administrative, penale dhe operative.

Prandaj, bazuar në misionin e Organizatës, fokusi jonë është të ndihmoj në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë profesionale të Shëndetësisë në Kosove dhe të jetë një mekanizëm ndërlidhës në fuqizimin e bashkëpunimit të ngushtë në mes të Sektorit Privat dhe Institucioneve Shëndetësore Publike, në të mirën e Qytetareve të Republikës së Kosovës.

Bordi drejtues

Armend Agani

Kryetar

Royal Hospital

Vullnet Kusari

Anëtar

American Clinic Dr. Behar Kusari

Arton Kubati

Anëtar

Spitali Kubati

Lirim Ukemeri

Anëtar

Spitali Otrilla

Gani Çeku

Anëtar

Spitali International

Mr. Armend VOKSHI, Msc, CMC

Sekretar i përgjithshëm

American Clinic Dr. Behar Kusari

Prof. Ass. Dr. Floren Kavaja

Kryesues i kuvendit

Kavaja Hospital

SHTËPIA E SPITALEVE PRIVATE TË KOSOVËS

– ASPK –

Qëllimi

ASPK është organizatë e pavarur e cila mbron dhe prezanton interesat profesionale të anëtarëve të saj, siguron standardet e larta të kodit të etikës dhe ato mjekësore, promovon dhe mbron veprimtarinë e spitaleve private dhe profesionistëve shëndetësorë në institucionet shëndetësore private, siguron edukimin e vazhdueshëm profesional dhe është e angazhuar me qëllim të ofrimit sa më cilësor të shërbimeve shëndetësore dhe shërbimeve tjera që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor spitalore privat.

Vizioni

Të ndihmoj në zhvillimin dhe qëndrueshmërinë profesionale të Shëndetësisë në Kosovë.

Misioni

Organizata të jetë një mekanizëm ndërlidhës në promovimin, të drejtat dhe zhvillimin e shëndetësisë në Kosovë duke ndërlidhur bashkëpunimin e ngushtë në mes të Sektorit Privat dhe atij Publik Shëndetësor për shërbimet cilësore ndaj Qytetareve te Republikës së Kosovës.

Fushëveprimtaria
  • Bashkëpunimi me organet shtetërore dhe lokale që adresojnë çështjet e shëndetësisë dhe bashkëpunimi me shoqatat e tjera profesionale në vend dhe jashtë vendit.
  • Planifikojnë, promovojnë dhe zbatojnë edukimin e vazhdueshëm profesional në bashkëpunim me Odën e Mjekëve të Kosovës.
  • Përfaqëson dhe mbron interesat profesionale të anëtarëve të ASPK-së në ushtrimin e profesionit.
  • Kujdeset për ruajtjen e autoritetit të anëtarëve te ASPK-së në ushtrimin e veprimtarisë dhe etikës shëndetësore.
  • Bashkëpunon me Ministrinë e Shëndetësisë në përgatitjen e ligjeve, dokumenteve si dhe akteve tjera nënligjore nё sektorin e shëndetësisë si dhe mbikëqyrja e zbatimit të tyre.
  • Bashkëpunon në parandalimin e veprimtarisë shëndetësore ilegale.
  • Bashkëpunon me te gjithë akterët relevant në promovimin e Shëndetësisë në Kosovë, nxitje e bashkëpunimit dhe rrjetëzimit ndërkombëtar si dhe mbështetjen e Kuadrove profesionale drejt zhvillimit të tyre në fushën e shëndetësisë.

TË BASHKUAR NJË ZËRI

– ASPK –

Lista e anëtareve
Spitalet private në poziten gjeografike

Spitale të përgjithshme, gjithsej 4.

Spitale speciale, gjithsej 23.

 

Anëtarësimi

Asociacioni i Spitaleve Privatë të Kosovës ofron mundësinë e anëtarësimit të gjitha Spitaleve qe veprojnë në Kosovë, të licencuara nga Ministria e Shëndetësisë në shërbimet primare dhe sekondare shëndetësore.

Për tu anëtarësuar të gjitha palët e interesuara mund të kontaktojnë nëpërmjet e-mail adresës [email protected] dhe telefonit +38349690000.

Bashkëpunëtoret tanë
Scroll to Top